Sakramenti

Sakramenti su znakovi Božje ljubavi upućene čovjeku. Najveća Božja ljubav očitovana je u darivanju vlastitoga Sina Isusa Krista, koga je poslao na svijet da živi, umre i donese spasenje svakom čovjeku. Preko sakramenata Krist je i dalje prisutan u svojoj Crkvi.

Riječ “sakrament” latinskog je porijekla, a znači približno isto što i grčka riječ “misterij”, “sveta tajna” ili “otajstvo”Sakramenti su vidljivi znakovi, ustanovljeni od Isusa Krista, koji nam daju nevidljivu milost.Da su vidljivi znakovi očitovano nam je u životu Isusa Krista, koji je za svoga života bio svima vidljiv na zemlji. No, htio je da i nakon svoga uzašašća ljudima ostane vidljiv. Stoga je ustanovio Crkvu i u njoj vidljive znakove (sakramente) po kojima je on neprestano vidljiv i prisutan među ljudima. Kad se dijele pojedini sakramenti, upotrebljavaju se razne tvari – materije (voda, vino, kruh, ulje…) i izgovaraju odgovarajuće riječi. Te tvari i te riječi jesu vidljive i to su vidljivi znakovi u sakramentima. To sakramente čini vidljivim znakovima.

Sakramenti daju nevidljivu milost. Ono što je u sakramentima vidljivo jesu znakovi. Ti znakovi onima koji ih primaju daju nevidljivu milost Kristovu. Tu milost ne možemo vidjeti. Milost je izvanredni Božji dar po kojemu Bog daje čovjeku svoj božanski život, tj. samoga sebe, i čini ga svojim djetetom. Milost se dijeli na posvetnu i djelujuću (ili djelatnu).

Posvetna milost jest trajni Božji dar po kojemu Bog prebiva u nama kao u hramu. Bog je po toj milosti u nama i mi postajemo Bogonosci. On po toj milosti ostaje u nama sve dok ne učinimo neki teški grijeh.

Djelujuća milost jest trenutni Božji dar koji nam pomaže da činimo dobra djela i da se čuvamo grijeha. Sakramenti krštenja i ispovijedi daju posvetnu milost, a sve ostale sakramente moramo primiti u posvetnoj milosti.

Ima sakramenata koji u nas utiskuju neizbrisivi pečat, biljeg, i zato se mogu samo jednom u životu primiti. To su krštenje, potvrda, sv. red i ženidba. Svi drugi ne ostavljaju na nama takav trajni pečat pa ih primamo više puta (pričest, ispovijed i bolesničko pomazanje).

Sedam svetih sakramenata dijelimo na tri dijela: sakramenti inicijacije (krštenje, potvrda, euharistija), sakramenti ozdravljenje (ispovijed i bolesničko pomazanje) i sakramenti u službi zajednice (svećenički red i ženidba).